วิสัยทัศน์กระทรวง : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน                  ค่านิยมองค์กร : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ                  วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี : ร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

FanPage

จุลสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

วิดีทัศน์กระทรวง

เอกสารดาวน์โหลด

รางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2559

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่

ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อคัลเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2559

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ

จึงขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว เพื่อเข้ารับรางวัลฯ

โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2559

เอกสารดาวน์โหลด

- โปสเตอร์

- แผ่นพับ

- แบบเสนอประวัติและผลงาน

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี