วิสัยทัศน์กระทรวง : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน                  ค่านิยมองค์กร : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ                  วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี : ร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ อย่างมืออาชีพ
 

FanPage

วิดีทัศน์กระทรวง

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี